info@exirfaraz.com
66465393 - 66495966

قیر قطران آندی

 

قیر قطران آندسازی ( قزاقستان ) 

H.S.P Bitumen

​   شرکت اکسیر فراز سدید در صدد واردات قیر اختصاصی قطران برای همگونی آندسازی و مقاومت آن از تولید کنندگان یکسان پترولیوم کک با منشاء فرآوردهای نفتی از قزاقستان میباشد.

سایر محصولات