معرفی شرکت

 شرکت اکسیر فراز سدید 

در بخش تخصصی کربن صنعتی کشور بوده و با همکاری بخش خصوصی در تولید کربن صنعتی 

گرافیت پر سلفور ) در گروه تأمین کنندگان معتبر برای شرکتهای تخصصی کشور قرار دارد.

 

برخی از مشتریان